गृहपृष्ठ तस्बिरमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई गृहमन्त्रीको स्वागत

तस्बिरमा चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई गृहमन्त्रीको स्वागत

chinese defence minister wei fenghe rLgsf :6]6 sfplG;n/ tyf /IffdGqL j]O{ km]ªxL sf7df8f}df sf7df8f}F, dlª;/ !$ ut] . hgu0ftGq rLgsf :6]6 sfplG;n/ tyf /IffdGqL j]O{ km]ªxL g]kfnsf] Ps lbj;Lo cf}krfl/s e|d0fsf nflu sf7df8f}F cfOk'Ug' ePkl5 u[xdGqL /fdaxfb'/ yfkf afbnn] lqe'jg cGt/fli6«o ljdfg:yndf :jut ug{' x''b} . ;f] ca;/df k//fi6«dGqfnosf pRr clwsf/Lx¿sf] pkl:ylt /x]sf] lyof] . t:jL/ M k|bLk/fh jGt /f;;

चीनको राज्यपरिषद् सदस्य तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे नेपाल आएका छन् । एक दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेका वेइलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे ।

प्रकाशित समय १४:३८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्